دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

اعضای شورای آموزشی طبق حروف الفبا

رتبه علمی

اعضای شورا

ردیف

مربی

جناب آقای هادی جعفری منش

1

کارشناس ارشد پرستاری

دانشیار

جناب آقای دکتر داود حکمت پو

2

دکتری تخصصی پرستاری

استادیار

سرکار خانم دکتر شراره خسروی

3

دکتری تخصصی پرستاری

دانشیار

سرکار خانم دکتر کبری راهزانی

4

دکتری تخصصی پرستاری

مربی

جناب آقای کورش رضایی

5

کارشناس ارشد پرستاری

استادیار

سرکار خانم دکتر محبوبه سجادی

6

دکتری تخصصی پرستاری

استادیار

جناب آقای دکتر احمدرضا عابدی

7

دکتری تخصصی پرستاری

استادیار

سرکار خانم دکتر مهتاب عطارها

8

دکتری تخصصی بهداشت باروری

استادیار

سرکار خانم دکتر فرزانه گل آقایی

9

دکتری تخصصی پرستاری

استادیار

سرکار خانم دکتری نازی نجات

10

دکتری تخصصی پرستاری

استادیار

سرکار خانم دکتر کتایون وکیلیان

11

دکتری تخصصی بهداشت باروری

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved