دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
 

شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده:

  
 •        تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده
 •        تهیه، تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلفپژوهشی
 •        اصلاح قوانین و مقررات در راستای بکارگیری سیاستهای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضاء هیات علمی جهت انجامفعالیتهای پژوهشی
 •        تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی وپایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی
 •        تصویب نهاییاولویتهای پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای آموزشی
 •        بررسی و اظهارنظر در باره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشیدانشگاه 
 •        فراهم کردن زمینهاجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه ومدیریت های زیر مجموعه 
 •        نظارت بر روندصحیح اجرای طرح های پژوهشی
 •        ترغیب و تشویقاعضاء هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی ، ایجاد امکانات وتسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 •        پایش و ارزشیابیعملکرد فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی
 •        برنامه ریزی وفراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی 
 •        برنامه ریزی وبسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 •        ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور وفراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 •        ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved