زیرپورتال دانشکده پرستاری شازند
صفحه اصلی
ورود کاربران
روش کار و فرایند فارغ التحصیلی به چه شکل می باشد؟
 • 1397/2/30 يكشنبه
  روش کار و فرایند فارغ التحصیلی به چه شکل می باشد؟
نحوه درخواست میهمانی به چه شکل است؟
 • 1397/2/30 يكشنبه
  نحوه درخواست میهمانی به چه شکل است؟
نحوه درخواست انتقال به چه شکل است؟
 • 1397/2/30 يكشنبه
  نحوه درخواست انتقال به چه شکل است؟
نحوه رؤیت نمرات کوئیز و نمرات کارآموزی از طریق سایت به چه شکل می باشد؟
 • 1396/12/6 يكشنبه
  نحوه رؤیت نمرات کوئیز و نمرات کارآموزی از طریق سایت به چه شکل می باشد؟
نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده پرستاری شازند به چه ترتیب می باشد؟
 • 1396/9/30 پنجشنبه
  نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده پرستاری شازند به چه ترتیب می باشد؟
1