دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


يكشنبه 30 ارديبهشت 1397 روش کار و فرایند فارغ التحصیلی به چه شکل می باشد؟
1)      بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان ترم آخر توسط کارشناسان آموزش دانشکده،چک کارنامه های نیم سال های تحصیلی گذرانده و تهیه گزارش از وضعیت تحصیلی و واحدهای گذرانده شده دانشجو
2)      ارسال اسامی دانشجویان فارغ التحصیل در پایان هر نیم سال توسط اداره آموزش دانشکده به اداره امور فارغالتحصیلان آموزش دانشکده
3)      اخذ کارنامه آخرین نیم سال تحصیلی دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده پس از ثبت نهایی کلیه دروس انتخابی در آن نیمسالوارسالآنجهتتاییدبهادارهخدماتماشینیدانشگاهپسازتاییدادارهآموزشدانشکده
4)      اخذ کارنامه کل دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده و تایید آن توسط اداره آموزش دانشکده
5)      اعلامزمانمراجعهجهتتسویهحسابتوسطادارهآموزشدانشکدهبهدانشجو
6)      مراجعهدانشجوبهادارهآموزشدانشکدهدرزماناعلامشده
7)      اخذمدارکلازمجهتانجاممراحلفارغالتحصیلیازدانشجوتوسطکارشناسآموزشدانشکده
8)      ارائه دو برگ تسویه حساب داخلی به دانشجو جهت انجام تسویه حساب با مراکز درمانی، آزمایشگاه ها و واحدهای داخلی دانشکده
9)      اخذ دو برگ تسویه حساب داخلی پس از تکمیل از دانشجو و ارائه پنج برگ تسویه حساب نهایی پس از مهر و امضای سرپرستآموزشدانشکدهوریاستیامعاونتآموزشیدانشکده
10)   انجاممراحلدبیرخانهدردانشکده
11)   مراجعه دانشجو به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و انجام امور تسویه حساب با واحدهای آن حوزه،صدور شماره دبیرخانه و اخذ فرم اعلام بدهی
12)مراجعه دانشجو به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، انجام مراحل امضای مدیریت ،صدور شماره دبیرخانه و تحویل نسخهمدیریتآموزشفرماعلامبدهیبهدبیرخانه
13)مراجعه دانشجو به آموزش دانشکده، تحویل فرم تسویه حساب نهایی و نسخه آموزش دانشکده فرم اعلام بدهی به کارشناس آموزش دانشکده
14)تهیه و تنظیم فرم اعلام فراغت از تحصیل دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و مدارک شناسایی توسط کارشناس آموزش دانشکدهوالصاقعکسبرفرممذکور
15) پیوست مدارک مورد نیاز به فرم اعلام فراغت از تحصیل دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده ،بررسی مجدد مدارک توسطسرپرستآموزشدانشکدهوامضایفرممذکورتوسطریاستیامعاونتآموزشیدانشکدهوانجاممراحلدبیرخانهدر دانشکده
16) ارسالفرماعلامفراغتازتحصیلدانشجووضمائمبهمدیریتآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاه
17) بایگانییکنسخهازکلیهمدارکومستنداتومکاتباتدرپروندهآموزشیدانشجودربایگانیادارهآموزشدانشکده
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved